ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Hva er ITB?

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB) er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom forskjellige systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg. Tekniske systemer kan og bør i økende grad knyttes sammen, og det er stadig mer vanlig for et byggeprosjekt å ha en ITB-ansvarlig. Rollen til den ITB-ansvarlige, ofte omtalt som ITB-koordinator, er definert i norsk standard NS3935.

ITB-ansvarlig

ITB-ansvarlig, ofte omtalt som ITB-koordinator, vil være bindeleddet mellom de ulike funksjonene og aktørene, og fungerer som et kontrollorgan og en ressurs som skal sørge for at tekniske løsninger blir ivaretatt i alle faser av et byggeprosjekt. Det er viktig å poengtere at en ITB-ansvarlig ikke har ansvaret for det faglige innholdet, slik som systemskjemaer, funksjonsbeskrivelser og tilsvarende. Den ITB-ansvarlige er derimot en fasilitator med ansvar for rammer og fremdrift, som hjelper med å definere og nå mål, tilrettelegge for samspill og iverksette tiltak ved behov.

I flere tilfeller kan ITB-ansvarlig være tildelt oppgaver utover de standarden har satt. Det kan for eksempel være ønskelig fra byggherre at det føres en faglig kontroll samtidig med rollen som fasilitator gjennom prosjektet. ITB-ansvarlig er ofte en person som har mye erfaring med automatikk fra VVS– eller elektrofag, som derfor også kan bidra med faglig støtte ved at ITB-ansvarlig i tillegg har rollen som teknisk byggeleder.

Oppsummering

ITB-ansvarlig skal koordinere og legge til rette for at det som leveres fra de forskjellige faggruppene elektro, VVS, automasjon, bygg osv. samsvarer med overordnede krav og “snakker samme språk” slik at det er mulig å kommunisere på tvers av systemer og dermed styre og drifte bygget etter hensikten. Med andre ord vil en ITB-ansvarlig bidra til at et bygg blir vellykket og funksjonelt levert til driftsfasen.

Les mer om Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner i ITB Guiden.

Vi har delt våre tjenester inn i fem fagområder.

Vi har delt våre tjenester inn i fem fagområder.