Klimaendringene har medført strengere krav til dokumentasjon og planer for overvann i startfasen av byggesaker. Gjennomsnittlig lufttemperatur på kloden er stigende, og skyene kan dermed holde på mer vann. Dette medfører at de også kan slippe mye mer samtidig enn de har gjort tidligere.

I følge FNs klimarapport fra 2021 har jordas temperatur økt med 1,1 grad, og oppvarmingen skyldes menneskeskapte klimagassutslipp. Men dagens utslippstakt vil vi passere en økning på 1,5 grad i løpet av de neste 20 år.  Dette vil gjøre at ekstremvær blir mer vanlig i fremtiden.

Derfor er det viktig at overvannshåndtering er en del av byggesaken og at det prosjekteres for fremtidens vær.

Hva går en plan for overvann ut på?

Plan for overvann skal minimere tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om åpent og lokalt på eiendommen via infiltrasjon, utslipp til resipient (bekk, elv, innsjø) eller på annen måte utnyttes som ressurs for eksempel i plantebed eller regnbed.

Illustrasjon: Naturens kretsløp

Dette kalles på fagspråket for lokal overvannsdisponering (LOD) og skal i størst mulig grad opprettholde naturens naturlige kretsløp slik at selvrensningsevne utnyttes.

Det skal også ta høyde for ekstremvær der dimensjonerende faktor er, for eksempel en 200-års flom.

 • Vadi, nedsenket grøntområde i tettbebygd strøk
 • Åpne bassenger, renner mm.

 • Regnbed

 • Plantebed

 • Permeable belegg

 • Sedum og grønne tak

 • Beholde eksisterende trær, plante nye trær

 • Infiltrasjonssandfang

 • Pukkmagasin

 • Frakopling av taknedløp

 • Regnhøsting i hage i regntønner

 • Areal tilrettelagt for oversvømmelse

 • Flerfunksjonelle lekeområder

Sedum og grønne tak

Regnbed er en beplantet forsenkning som samler, fordrøyer og renser overvann fra omgivelsene. 

Typisk leveranse – plan for overvannshåndtering

Rådgiver er kjent med kommunens overvannsveileder, sjekklister og VA-norm og avklarer grunnforhold, gjerne med infiltrasjonstest, for å sjekke bakkens evne til å absorbere og infiltrere vannet. Oversikt på drenslinjer, flomveier og om eiendommen er flomutsatt innhentes. Det kan være nødvendig å foreta avklaringer med kommunen, byggherre eller arkitekt/landskapsarkitekt underveis. i utarbeidelse av konsept for overvannshåndtering.

 • Overvannsplan, leveres som oftest samtidig med plan for VA
 • Eventuelle detaljer som viser kummer og snitt mm.
 • Beregning og redegjørelse
 • Søknad til kommunen

Bilde 5 Hentet fra www.vaforum.no

Bilde 6 Utdrag fra beregnings- og simuleringsprogram Scalgo Live

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Få siste nytt fra Conturo og andre bransjerelatert temaer.

Nyhetsbrev

Gjør deg kjent med vår Personvernerklæring her.